Створення ОСББ - статут

Список разделов Беседка

Описание: На любую тему...

#1 Serg » 23.04.2016, 00:16

Які ще зміни потрібно внести у статут ?

ТИПОВИЙ СТАТУТ
    {Типовий статут із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 180 від 06.09.2011; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 238 від 23.09.2015}
ТИПОВИЙ СТАТУТ
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

I. Загальні положення
1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «______________________________________________________________________»
(найменування об’єднання)
(далі – об’єднання) створено власниками квартир та нежитлових приміщень (далі – співвласники) багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків) № 12 к.1 (далі – будинок), що розташований за місцезнаходженням: м.Кіровоград, Пр.Перемоги
(область, район, населений пункт, вулиця)

відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

2. Об’єднання діє відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», чинного законодавства України та Статуту.

3. Об’єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними статтями 16, 17 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», та має обов’язки, передбачені статтею 18 цього Закону.

4. Об’єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

5. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями, коштами і майном об’єднання, що належать об’єднанню як юридичній особі, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників.

6. Об’єднання може мати печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.

II. Мета створення, завдання та предмет діяльності об’єднання

1. Метою створення об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

2. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

3. Завданням та предметом діяльності об’єднання є:
забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном;
забезпечення належного утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;
сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;
забезпечення виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

III. Статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок формування

1. Органами управління об’єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія (ревізор) об’єднання.

2. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори. Загальні збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

3. До виключної компетенції загальних зборів належать:
 • затвердження Статуту об’єднання, внесення змін до нього;
 • обрання членів правління об’єднання;
 • питання про використання спільного майна;
 • затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
 • попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує __________________________ , а також договорів, предметом яких є цінні папери,
  (сума в гривнях або визначена в інший спосіб)
  майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;
 • визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
 • прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;
 • визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;
 • визначення обмежень на користування спільним майном;
 • обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном будинку повністю або частково асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;
 • прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах.
4. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників.
Збори представників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, окрім питань, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання, а також питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.
Збори представників у разі потреби скликає правління об’єднання або не менш як три представники від об’єднання.
Збори представників веде голова зборів, який обирається більшістю присутніх представників від об’єднання.
Кожен представник від об’єднання на зборах представників має один голос, а рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників від об’єднання шляхом відкритого особистого поіменного голосування.
Рішення зборів представників оформляється у формі протоколу таких зборів із зазначенням кожним з представників від об’єднання результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.
Рішення зборів представників мають вищу юридичну силу щодо рішень правління об’єднання. Збори представників у межах своєї компетенції можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення правління об’єднання.
5. Загальні збори скликаються і проводяться правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.
Правління (ініціативна група) не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів вручає кожному співвласнику під розписку або направляє рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
Час і місце проведення загальних зборів обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

6. У загальних зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника.
Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

7. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
Загальні збори можуть встановити інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.

8. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше половини від загальної кількості голосів співвласників.
Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів.
З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.
Рішення загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).
Загальні збори можуть встановити інший порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них.
9. Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 8 цього розділу, ініціатором зборів (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах.
Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.

10. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.

11. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для всіх співвласників.
Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу об’єднання, зокрема, правління та ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.
Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту в місцях загального користування будинку.
Рішення з питань, передбачених абзацами другим, шостим, сьомим, восьмим, дев’ятим, дванадцятим та чотирнадцятим пункту 3 цього розділу, а за рішенням загальних зборів – і з інших питань, надаються співвласникам під розписку або направляються поштою (рекомендованим листом) ініціатором загальних зборів (правлінням або ініціативною групою).
Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.
Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

12. Виконавчим органом об’єднання є правління, яке обирається і підзвітне загальним зборам.
Правління здійснює керівництво поточною діяльністю об’єднання та має право приймати рішення з питань діяльності об’єднання, визначених цим Статутом.

13. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.
Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження правління чи окремих його членів.
У разі смерті члена правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним повноваження такого члена правління припиняються.

14. До компетенції правління належать:
підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;
розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об’єднання кошторису;
укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням;
ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;
скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;
призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.

15. Засідання правління проводяться не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів.
Кожен член правління має на засіданні правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.
Рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів об’єднання.
Засідання правління скликається його головою або не менш як третиною членів правління.
Веде засідання правління голова правління, а в разі відсутності голови - його заступник. У разі відсутності голови правління та його заступника, засідання правління веде один із членів правління, обраний головуючим простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів правління.
Рішення правління викладаються у протоколі засідання правління із зазначенням кожним з членів правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

16. Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника.
На виконання своїх повноважень голова правління:
веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;
забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління;
діє без доручення від імені об’єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;
наймає на роботу в об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об’єднання іншим особам;
відкриває і закриває рахунки об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об’єднання.
У разі відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.

17. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.
Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів, рішення ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів.
Кожен член ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим особам.
Ревізійна комісія (ревізор) обирається строком на _____ років, якщо інший строк не визначено загальними зборами. Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження ревізійної комісії (ревізора) чи окремих членів ревізійної комісії.
У разі відчуження членом ревізійної комісії всіх належних йому в будинку квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена ревізійної комісії, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього повноваження такого члена ревізійної комісії припиняються.

18. Ревізійна комісія (ревізор) має право:
відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;
відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання письмові пояснення щодо діяльності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання;
перевіряти та надавати загальним зборам висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту об’єднання;
за рішенням загальних зборів здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання.
Загальні збори можуть визначити інший перелік прав ревізійної комісії (ревізора).

IV. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів
об’єднання


1. Джерелами фінансування є кошти об’єднання, які складаються з:
залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання;
внесків і платежів співвласників;
коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;
коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об’єднання;
добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;
коштів, залучених на умовах кредиту або позики;
коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку;
пасивних доходів;
доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;
коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.
За рішенням загальних зборів в об’єднанні можуть створюватися ремонтний, резервний фонди, кошти яких спрямовуються на цілі, визначені загальними зборами об’єднання.

2. Сплата встановлених загальними зборами об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені загальними зборами об’єднання, є обов’язковою для всіх співвласників.
Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та Статуту.
Загальні збори об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу.

3. Майно об’єднання утворюється з:
майна, переданого йому співвласниками у власність;
одержаних доходів;
іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.

4. Порядок володіння, користування та розпорядження майном об’єднання визначається загальними зборами.

5. Кошти об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами співвласників, та окремими рішеннями загальних зборів співвласників.
Кошторис об’єднання за поданням правління щороку затверджується загальними зборами не пізніше 01 січня поточного року, якщо інший строк не встановлено загальними зборами співвласників. За рішенням загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років.
Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів співвласників, кошторис повинен передбачати такі статті витрат:
витрати на утримання і ремонт спільного майна;
витрати на оплату комунальних та інших послуг;
витрати фондів об’єднання;
інші витрати.
За рішенням загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного, резервного фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.
Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки – загальним зборам для затвердження.
Перший фінансовий рік об’єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

6. Забороняється розподіл отриманих об’єднанням доходів або їх частини серед співвласників, працівників об’єднання, членів органів управління та інших осіб.

V. Права і обов’язки співвласників

1. Співвласник має право:
брати участь в управлінні об’єднанням у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статутом об’єднання;
обирати та бути обраним до складу статутних органів об’єднання;
знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об’єднання;
вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;
одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.
Об’єднання на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.
Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.
Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

2. Співвласник зобов’язаний:
виконувати обов’язки, передбачені Статутом об’єднання;
виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;
забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;
не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;
дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;
відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;
виконувати передбачені Статутом об’єднання обов’язки перед об’єднанням;
запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством.
Статутом об’єднання можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.

VI. Відповідальність за порушення Статуту об’єднання
та рішень статутних органів


Співвласники є відповідальними за порушення Статуту об’єднання та рішень статутних органів.

VII. Порядок внесення змін до Статуту об’єднання

1. Внесення змін до Статуту об’єднання здійснюється виключно за рішенням загальних зборів.
Якщо інше не визначено рішенням загальних зборів, ініціатор загальних зборів (правління або ініціативна група) надає кожному співвласнику текст пропонованих змін до Статуту об’єднання не пізніше ніж за 14 днів до проведення загальних зборів.

2. Зміни до Статуту об’єднання підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством для державної реєстрації юридичних осіб.

VIII. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу)
об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим


1. Об’єднання ліквідується у разі:
придбання однією особою всіх приміщень у будинку;
прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.

2. Ліквідація об’єднання за рішенням загальних зборів здійснюється призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією. Право підпису документів від імені ліквідаційної комісії має голова ліквідаційної комісії, обраний ліквідаційною комісією із числа її членів простою більшістю голосів.
Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію об’єднання із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.

3. Підстави та порядок ліквідації об’єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України.

4. У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у будинку, що перебувають у їхній власності.
При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед об’єднанням відповідно до статуту цього об’єднання. Якщо співвласник має борг перед цим об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.

5. Об’єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Реорганізація об’єднання та виділ із нього іншої юридичної особи проводяться за рішенням загальних зборів, які за поданням правління визначають правонаступників об’єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.

Головуючий на установчих
зборах об’єднання _____________________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)
Вище наведений типовий статут взято звідси - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03

Нижче прикріплено останню редакцію, згідно запропонованих у даній темі поправок.

Сьогодні вдень 16/06/16 консультувались з юристами які були присутніми на наших установчих зборах, стосовно пені, по якій на зборах виникали запитання... Розмір пені, сказали - міняти не можна, бо пропозицію про те щоб змінити розмір з 1% на 0,1% на зборах вони не чули. Що піднімалось питання лише що-до незрозумілого формулювання(роз’яснення) даного пункту, як для не юриста. Отже скоріш за все залишаться лише технічні правки / перефразування / технічні доповнення, що ніяк не зміняють суті раніше запропонованого, багато разів копійованого та сфотографованого безпосередньо на зборах представниками різноманітних органів.
Тих хто регулярно сплачує по рахункам за квартплату, питання пені взагалі не стосується.
Вложения
Проверенный Статут_ОСББ-от 9.06.16 (7)(1%).pdf
Дописал упущенную цифру "12" в названии ОСББ пункт 1.1
(263.36 КБ) Скачиваний: 797
Последний раз редактировалось Serg 25.06.2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
Причина: Доповнення поясненням
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#2 Serg » 29.04.2016, 20:43

Поправки й коментарі до типового статуту, від фахівців - mdi.org.ua.
-
Model_Statute_HOA_Apr2016.pdf
(543.57 КБ) Скачиваний: 666


Та ще багато корисного тут - http://www.mdi.org.ua/06_pidtrimka_osbb_ukr

Добавлено спустя 1 час 8 минут:
  ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ГОЛОСУВАННЯ НА УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ 2015 РОКУ ?

Порядок створення ОСББ і проведення установчих зборів визначався і визначається безпосередньо самим Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» – ст.6.

Щоб створити ОСББ, як і раніше, ініціативній групі необхідно скликати установчі збори. Для цього за 14 днів до проведення установчих зборів кожному співвласнику надсилається або вручається під розписку відповідне повідомлення. А от порядок голосування на самих установчих зборах змінено.

По-перше, відсутнє поняття кворуму: скільки співвласників прийде,стільки і голосуватиме. Однак для прийняття рішення потрібна більшість голосів не присутніх на зборах співвласників, а взагалі всіх співвласників у багатоквартирному будинку.

По-друге,рішення приймається більшістю голосів усіх співвласників (більше половини голосів усіх співвласників), а не двома третинами голосів присутніх, як раніше.

По-третє, в разі, якщо на самих установчих зборах не набрано більшості голосів співвласників ні «за», ні «проти» певного рішення, то обов’язковим є проведення письмового опитування.

Окремим питанням є принцип визначення кількості голосів у кожного співвласника. Нові ч.7 і ч.8 ст.6 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» передбачають:
 1. розподіл голосів пропорційно до площі – як загальне правило;
 2. розподіл голосів за принципом «один власник – один голос» – якщо одній особі належить понад 50% усіх площ у багатоквартирному будинку.

Відповідно до ч.9 ст.6 закону «Про ОСББ» рішення приймаються більшістю в понад 50% голосів загальної кількості голосів співвласників.
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

Як ОСББ здавати в оренду майно і не платити податок - роз'яснення ДФС від 21.03.2016р.:

#3 Serg » 01.05.2016, 21:52

"...ОСББ не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих ними в межах статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такими неприбутковими організаціями виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами та не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб."
- http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/ ... ya-yuridichnih-osib/67631.html
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#4 Serg » 27.05.2016, 02:58

ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (2866-14) писал(а):...
Стаття 10. Статутні органи об'єднання
...
До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься:
...
визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;
{ Абзац дев'ятий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
...

Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#5 Serg » 31.05.2016, 13:01

Ледка Н.О. Надіслала новий варіант

Добавлено спустя 13 часов 40 минут:
Статут_ОСББ-_new.docx
У пункті - 3.12, треба замінити - "членів об’єднання" на "співвласників"

3.12. Для здійснення контролю за фінансово – господарською діяльністю правління об’єднання, на загальних зборах з числа членів об’єднання співвласників обирається ревізійна комісія та її голова або приймається рішення про залучення аудитора.
Тому що в законі про ОСББ поняття "членства" - виключено.
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#6 Serg » 01.06.2016, 22:07

З пункту 3.10 потрібно видалити абзац:
– погоджує умови договорів, укладених на суму, що зазначені в пп.6 п.3.5, пп.5 п.3.12, та пп.4 п.3.13 даного Статуту з власниками (співвласниками), членами правління та ревізійною комісією відповідно;
Тому, що голова правління договори підписує, про що у пункті вище сказано - "...має право першого підпису фінансових документів об’єднання; ...".

Добавлено спустя 1 час 5 минут:
Пункт 3.7. Щоб запобігти подвійному тлумаченню, у абзаці :
Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.
... потрібно вираз - "кількість співвласників", замінити на "кількість голосів співвласників". Про що йдеться у першому реченні пункту 3.7 -
Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку.

Добавлено спустя 48 минут 8 секунд:
Пункт 3.7 абзац:
Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу.
Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту в місцях загального користування будинку.
Викласти у повній редакції типового статуту:
Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу об’єднання, зокрема правління та ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.
Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту в місцях загального користування будинку.
Та додати наявне у типовому статуті речення:
Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.
(щоб при реєстрації не виникло підозр про невідповідність законодавству)

Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
З пункту 3.13 видалити пропозицію:
– попереднє (до їх укладання) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 20-ти кратний розмір мінімальної заробітної плати;
Тому що "Ревізор", по суті, не може мати погоджувальних повноважень(повноважень приймати рішення що виходять за рамки "ревізора"), і є органом що може лише контролювати та доповідати висновки свого контролю на загальних зборах.

Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
У пункті 5.1, речення:
Об'єднання на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.
Викласти з конкретизацією:
Правління об'єднання на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
У пункті 6.4 доповнити речення, терміном дії відхилення:
У разі відхилення такого подання загальними зборами, відсторонення від обов’язків вважається припиненим, а правління, ревізійна комісія не має права повторно відсторонювати такого свого члена від його обов’язків протягом пів року.

Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Пункт 8.7 ЗМТЗ потребує консультації з юристом:
8.7. Реорганізація (злиття, поділ) об’єднання проводиться через загальні збори обох сторін та за рахунок сторони (об’єднання чи багатоквартирного будинку), у якої виникло таке бажання із внесенням разових внесків (затверджених на загальних зборах) до резервного фонду.
Що-до "резервного фонду", і яким чином його можна використовувати у таких випадках...
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#7 Serg » 02.06.2016, 23:51

Serg писал(а):З пункту 3.13 видалити пропозицію:
– попереднє (до їх укладання) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 20-ти кратний розмір мінімальної заробітної плати;
Тому що "Ревізор", по суті, не може мати погоджувальних повноважень(повноважень приймати рішення що виходять за рамки "ревізора"), і є органом що може лише контролювати та доповідати висновки свого контролю на загальних зборах.
Якщо цей пункт не вилучити, ревізор не буде зацікавлений якісно виконувати свої функції, тому що він в такому разі буде вимушений перевіряти сам себе.... А отже замість перевірки буде займатися приховуванням недоліків у роботі правління.

Якщо ... погодження проекту документа здійснює колегіальний орган, гриф погодження оформлюють так:

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання
експертно-перевірної комісії
Державного архіву Полтавської області
від 27.01.2014 No 1
(дата)

джерело - ПОГОДЖЕННЯ й ЗАСВІДЧЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#8 Serg » 07.06.2016, 00:47

Здається мені що не можна продовжувати виконувати обов’язки після припинення повноважень, тим-паче якщо він є засудженим, померлим, ..., . Бо припинення повноважень це припинення, а не відсторонення (тимчасове). тому...

Те-ж саме можна сказати й про аналогічний абзац у статті де йде мова про членів ревкомісії (3.18).


Приблизний зразок положення про правління - /download/file.php?id=62&filename=Polozhennya_pro_pravlinnya.doc
Вложения
Polozhennya_pro_pravlinnya.doc
(56 КБ) Скачиваний: 1372
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#9 Serg » 07.06.2016, 01:45

І якщо з запланованого положення все переміщувати у статут, то й у пункт 3.15 не мішало-б додати
... У випадку рівного розподілу голосів, голос голови правління або його заступника, в разі відсутності голови, є вирішальним
Бо після припинення повноважень членів правління, їх кількість може стати парною...
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#10 Serg » 09.06.2016, 04:34

Наступна редакція статуту.
Розставив коми, відступи, прибрав помилки, добавив незначні доповнення/правки(позначені кольором), слова що мають писатися с Великої літери,....

Лишилося вирішити, чи вписувати дане речення?:
У випадку рівного розподілу голосів на засіданні правління голос головуючого на засіданні є вирішальним
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#11 Serg » 13.06.2016, 18:03

Пропозиції що були запропоновані на установчих зборах:

 1. У другий абзац статті 3.15 добавити можливість виходу з ситуації, коли після позбавлення повноважень когось з правління при парній кількості голоси при прийнятті рішень можуть поділитись порівно.
  У випадку рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні правління є вирішальним.

 2. Зміненити кількість прожиткових мінімумів а пункті 3.14, з 10-и на 5.
  – попереднє (до їх укладання) погодження умов договорів, якщо їх ціна дорівнює або перевищує 5-ти кратний розмір мінімальної заробітної плати;

 3. Видалити помилково двічі продубльований пункт 8.7
  8.7.Реорганізація (злиття, поділ) Об’єднання проводиться через загальні збори обох сторін та за рахунок сторони (Об’єднання чи багатоквартирного будинку), у якої виникло таке бажання із внесенням разових внесків (затверджених на загальних зборах) до резервного фонду.

  8.7.Реорганізація Об’єднання шляхом злиття проводиться за рішенням загальних зборів обох сторін та за рахунок сторони – ініціатора злиття, із внесенням разових внесків до резервного фонду, розмір яких затверджується загальними зборами.
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#12 temp » 13.06.2016, 22:25

– своєчасно (не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим) і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі. У разі їх несплати в зазначений термін Співвласнику Об’єднання нараховується пеня у розмірі 1% за кожен день прострочення оплати. Сплату простроченої заборгованості по внесках і обов’язкових платежах проводити за розмірами платежів і внесків, які діють у місяці сплати цієї заборгованості. Прострочена заборгованість – це заборгованість, термін виникнення якої становить більше двох місяців.

Для ясности, данного абзаца в пункте 5,2 не только юристам, о чем на учредительном собрании велись дискуссии, его нужно перефразировать, вот так:
– своєчасно (не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим) і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі. У разі їх не сплати в термін більше двох місяців Співвласнику Об’єднання нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати.
з 200грн за месяц набегает 60грн - многовато, люди возмущаются. Надо бы 0,1%.

0,1 -0,2 % - это максимально приемлемый вариант. Кроме того, нарахування пени в размере 1% создаст искусственно сумасшедшую дебиторку по данным бухучета. С дебиторкой придется бороться. чем больше сумма дебиторки, тем больше проблем у юрлица.Это из опыта.
temp
Аватара

#13 Serg » 13.06.2016, 22:59

З урахуванням вище наведених пропозицій
+ Виправлено декілька орфографічних помилок(були відсутні проміжки між декількома словами),
+ дзеркальні поля для друку з двох сторін листка.
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

зміни п. 3.8

#14 Татьяна кв.72 » 13.06.2016, 23:24

3.8. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували Співвласники (їхні представники), які разом мають більше половини від загальної кількості голосів осіб, які входять в склад ОСББ
Татьяна кв.72
Аватара

#15 Serg » 14.06.2016, 00:37

Татьяна кв.72 писал(а):Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували Співвласники (їхні представники), які разом мають більше половини від загальної кількості голосів осіб, які входять в склад ОСББ
Чому не подобається так як записано в типовому статуті? - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03

Закон про ОСББ написаний не для "осіб", а для співвласників будинку. А "ОСББ", в пункті 1.1 зазначено як "Об’єднання", а всі власники приміщень у будинку - "Співвласниками", для того щоб далі по тексту використовувати саме ці терміни для неможливості подвійних трактувань у різних місцях.
статут писал(а):1.1.Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “_________________________” (далі - Об’єднання) створено відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” власниками квартир та нежитлових приміщень (далі - Співвласники) ...

Інакше в нас з’являється новий суб’єкт відносин - "особа", яка буцімто може або входити до ОСББ або не входити коли ОСББ у будинку існує. Це суперечитиме закону про ОСББ.
По закону, право голосу у ОСББ мають всі співвласники оного будинку.
Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку

.....

Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів об'єднання

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та
нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних
будинках).
...
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини загальної кількості усіх співвласників.
{ Частина дев'ята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
...
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#16 Serg » 14.06.2016, 23:11

Чому у листках додаткового опитування нема першого питання установчих зборів - обрання головуючого на зборах?
З точки зору логіки - Неможливо голосувати за/проти того що вже відбулося.
З точки зору закону - з цього питання письмове опитування не проводиться, результати визначаються просто за голосуванням присутніх на Зборах - відповідно до частини шостої статті 6 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”
:arrow:
закон про ОСББ писал(а):...
Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення
установчих зборів об'єднання
...
Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю
голосів присутніх співвласників або їх представників.
{ Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
...
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#17 Serg » 16.06.2016, 02:01

+ Вписав назву нашого Об’єднання - "Щаслива оселя 12"
+ Відповідно до пояснення у першому повідомленні, повернув розмір пені до початкового розміру - 1%.
+ перевів текст у PDF формат, щоб на різних комп’ютерах/принтерах розмітка тексту виглядала однаково.
Остання редакція, завжди лежить у першому повідомленні даної теми форуму.
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#18 Serg » 16.06.2016, 18:16

Стосовно пені... 02.02.2016 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону про житлово-комунальні послуги 1581-д від 10.12.2015 .
Де з цього приводу зазначено:
Стаття 24. Відповідальність за неналежне виконання договору
1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,1 відсотка за кожен день прострочення від суми боргу. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

#19 Serg » 17.06.2016, 22:53

Пункт 3.5 статуту зі словом "або" суперечить закону "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (417-19) стаття 10 п.4
Тому має бути виправлений:
статут п3.5 писал(а):Правління (ініціативна група) не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів вручає кожному Співвласнику під розписку або направляє рекомендованим листом на адресу квартири чи нежитлового приміщення, що належить Співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення загальних зборів або та повідомляє Співвласників про проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідних оголошень на інформаційних дошках біля/в кожного(му) під’їзду(і). У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається: з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

417-19 стаття 10 п.4 писал(а):...
4. Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.
...

Відповідно, у першому повідомлені розміщено статут з даним виправленням.
.
Serg
Автор темы
Аватара
Репутация: 0
С нами: 10 лет 3 месяца

сайт-підтримка бухгалтеру ОСББ

#20 Кожевнікова » 21.06.2016, 16:12

Сайт "Бухгалтер 911", тут є багато корисної інформації про бухгарлтерію,
створення та бухгалтерське ведення Об'єднання Співласників,
відповіді на актуальні запитання
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=631689
Кожевнікова
Аватара

След.

Название раздела: Беседка
Описание: На любую тему...

Быстрый ответ


Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
:yes: :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: Ещё смайлики…

Добавить вложения

   

Вернуться в Беседка

Кто сейчас на форуме (по активности за 60 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

cron